Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą platformą internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: EXPEN Sp.K., ul. Białołęcka 196, 03-253 Warszawa, Polska, NIP: 854-314-14-83.

A. Definicja. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca - oznacza EXPEN Sp.K. (NIP: 854-314-14-83), ul. Białołęcka 196, 03-253  Warszawa, Polska.
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy.
 3. Konsument - Klient, który jest osoba fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji  art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy internetowej expengifts.pl
 6. Platforma internetowa (Platforma) - serwis internetowy dostępny pod adresem expengifts.pl, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z ofertą firmy Expen Sp.K.
 7. Towar - produkty prezentowane na Platformie Internetowej
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Expen Sp.K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Platformy
 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 12. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta

B. Dane dostępowe i hosting:

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.   Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

C. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach na platformie internetowej, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

D. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od tego, w jakim celu dane są zbierane. Świadczymy usługi drogą elektroniczną i polegają one na udostępnieniu platformy za pośrednictwem, której Klient ma możliwość zapoznać się z pełną ofertą sprzedażową firmy Expen Sp.K. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje drogą mailową podczas bezpośredniego kontaktu z Działem Handlowym.

Pozyskane dane wykorzystujemy w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna – wykonanie umowy, przetwarzanie przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu)
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
  • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,  
  • rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamacje, (podstawa prawna – obowiązki prawne, przetwarzanie przez czas wykonania obowiązku wystawienia faktur, przechowywania danych dla celów podatkowych i rozpatrzenia reklamacji)  
  • dochodzenia roszczeń – takich jak sprzedaż wierzytelności (podstawa prawna – masz prawnie uzasadniony interes – przetwarzanie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy)
 • wsparcia obsługi np. informowanie o dostępności towaru (podstawa prawna – masz prawie uzasadniony interes – przez czas trwania umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu tj. okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, albo  cofnięcia zgody przez osobę pytającą)
 • marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – masz prawnie uzasadniony interes – do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu)
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk, (podstawa prawna – masz prawnie  uzasadniony interes – do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu).

Dane osobowe Klientów są:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Expen Sp.K. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Expen Sp.K. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.  
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Expen Sp.K. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

E. Utworzenie konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują tworząc Konto Klienta, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego, zapytania lub e-mailem). Pola obowiązkowe są jako takie oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili przez administratora. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta. 

W przypadku rejestracji Konta Klienta na platformie Internetowej będą przetwarzane następujące dane:

 • adres e-mail użytkownika
 • imię i nazwisko użytkownika
 • numer telefonu użytkownika do kontaktu
 • dane adresowe firmy:
  • firma Przedsiębiorcy
  • numer NIP
  • kod pocztowy i miejscowość
  • kraj
  • ulica wraz z numerem domu/mieszkania

W celach weryfikacja, rejestracja na Konto Klienta powinna odbywać się tylko z maila firmowego z domeną firmową.

Podczas rejestracji konta na Platformie Internetowej Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie. 


F. E-mail - Newsletter

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail i ten będzie podlegał procesowi przetwarzania danych.   Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.   Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po otrzymaniu takiej wiadomości usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

G. Cookies i analityka internetowa.

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:  

 

 • Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  
 • Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
 • Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
 • Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

 

H. Zastosowanie Google (Universal) Analitics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo  zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl   

I. Zastosowanie Matomo do celów analityki internetowej

Dla celów analizy użytkowania naszej strony internetowej – za pomocą technologii Matomo (https://matomo.org) dostarczanej przez usługodawcę InnoCraft Ltd, w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane na podstawie których tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Powyższe służy ochronie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Bez udzielenia Państwa odrębnej, wyraźnej zgody – pseudonimowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano pseudonim.

Przetwarzanie danych w związku z powyższą analityką internetową odbywa się na naszych serwerach. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości, korzystając z poniższej możliwości.

J. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: info@expen.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art 15 RODO;
 • zgodnie z art 16 RODO - prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO -  prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:  
  • do korzystania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie  jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
  • wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu  przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe  nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

pixel