Regulamin


REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ EXPEN

1. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Usługodawca – oznacza Expen Sp.K. (NIP: 851-314-14-83), ul. Białołęcka 196, 03-253 Warszawa, Polska
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy;
 3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy internetowej expengifts.pl;
 6. Platforma internetowa (Platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem expengifts.pl, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z ofertą firmy EXPEN Sp.K.;
 7. Towar – produkty prezentowane na Platformie Internetowej;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Expen Sp.K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Platformy;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
2. Postanowienia ogólne:
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej dostępnej pod adresem: expengifts.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Platforma internetowa działająca pod adresem: expengifts.pl, prowadzona jest przez Expen Sp.K., ul. Białołęcka 196, 03-253 Warszawa, Polska, NIP: 851-314-14-83
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy internetowej;
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Expen Sp.K. (NIP: 851-314-14-83) zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Expen Sp.K. zastrzega sobie ograniczenie świadczenia usług dla przedsiębiorstw świadczących usługi reklamowe dla innych podmiotów gospodarczych. Założenie konta podlega weryfikacji.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu expengifts.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
3. Zasady korzystania z Platformy Internetowej: 
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Platforma internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Wszelkie prawa do strony internetowej Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Platformy (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Platformy w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie, np. można wykorzystywać zdjęcia i opisy w celu przygotowania oferty dotyczącej wyłącznie danego towaru.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z platformy internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.   
4. Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Konto Klienta jest przeznaczone tylko dla określonej grupy klientów, tj. przedsiębiorstw świadczących usługi reklamowe dla innych podmiotów gospodarczych. Założenie konta podlega weryfikacji.
 3. Rejestracja jest konieczna do sprawdzenia stanów magazynowych oraz udzielonych rabatów.
 4. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Platformy i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje po weryfikacji, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych  
5. Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Expen Sp.K. (NIP: 851-314-14-83) jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@expen.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.   
6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Platforma internetowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych platformy, Klient może zgłaszać mailowo pod adres: info@expen.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.   
7. Rozstrzyganie sporów
 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.   
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Platformy. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020.
     
pixel